Vammaispalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä ja toimeentulon turvaamisesta.

Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

Vammaispalveluiden toteuttamisesta vastaavat pääosin kunnat. Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. 

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaisen henkilökohtaista apua. Apu voidaan järjestää niin, että:

  • vaikeavammainen palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan
  • ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä
  • saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua


Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien vammaispalvelut

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Yksityiset palveluntuottajat, eli yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yritysten ja järjestöjen osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta on 2000-luvun aikana jatkuvasti kasvanut. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat runsaan neljänneksen kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee palveluja koskevaa lainsäädäntöä ja vastaa yksityisen palvelutuotannon yleisestä ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Väestön ikääntymisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa edelleen. Jotta tarpeeseen pystytään vastaamaan, tarvitaan myös yksityisiä palveluita.

Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat:

  • ikääntyneiden palveluasuminen
  • ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut
  • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito
  • lasten päivähoito


Yhteyshenkilö:

Marika Hakari

Yrittäjä, sairaanhoitaja

040 75 966 75

marika@marttakotihoiva.fiMartta Kotihoiva Oy | Kääpäkuja 4, 13270 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Aurinkokatu 8 B 72, 13100 Hämeenlinna

040 75 966 75

marika@marttakotihoiva.fi | www.marttakotihoiva.fi